حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:16: 16 16
:8: 8 8
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:27: 27 27
:11: 11 11
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:25: 25 25
:17: 17 17
:38: 38 38
:78: 78 78
:46: 46 46
:28: 28 28
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:cray: Cray Cray
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:fool2: Fool2 Fool2
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:boredom: Boredom Boredom
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:blum1: Blum1 Blum1
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:drinks: Drinks Drinks
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:good: Good Good
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:congratulate: Congratulate Congratulate
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:fool: Fool Fool
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:bomb: Bomb Bomb
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:greeting: Greeting Greeting
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:acute: Acute Acute
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:dance2: Dance2 Dance2
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:fool3: Fool3 Fool3
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:clapping: Clapping Clapping
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:blum2: Blum2 Blum2
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:empathy: Empathy Empathy
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:good2: Good2 Good2
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:apploud: Apploud Apploud
:2guns: 2guns 2guns
:bye2: Bye2 Bye2
:blow: Blow Blow
:batman: Batman Batman
:balloon: Balloon Balloon
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:shy: Shy Shy
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:arrow: Arrow Arrow
:ah: Ah Ah
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:bored: Bored Bored
:beta: Beta Beta
:bangin: Bangin Bangin
:rotfl: Rotfl Rotfl
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:smoke: Smoke Smoke
:flower: Flower Flower
:sly: Sly Sly
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:walkman: Walkman Walkman
:bad: Bad Bad
:angel: Angel Angel
:brow: Brow Brow
:bleh: Bleh Bleh
:bash: Bash Bash
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:fox: Fox Fox
:smile2: Smile2 Smile2
:na: Na Na
:first: First First
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:arabia: Arabia Arabia
:afro: Afro Afro
:bye3: Bye3 Bye3
:blush: Blush Blush
:beee: Beee Beee
:ban: Ban Ban
:donatello: Donatello Donatello
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:sick: Sick Sick
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:kid: Kid Kid
:artist: Artist Artist
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:boxed: Boxed Boxed
:biggrin: Biggrin Biggrin
:bann: Bann Bann
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:smurf: Smurf Smurf
:flowers: Flowers Flowers
:smartass: Smartass Smartass
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:bag: Bag Bag
:angry: Angry Angry
:1eye: 1eye 1eye
:bye: Bye Bye
:blind: Blind Blind
:bath: Bath Bath
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:friend: Friend Friend
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:argue: Argue Argue
:aggressive: Aggressive Aggressive
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:book: Book Book
:beer: Beer Beer
:band: Band Band
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:flex: Flex Flex
:sleep: Sleep Sleep
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:baby: Baby Baby
:alien: Alien Alien
:boxing: Boxing Boxing
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:banned: Banned Banned
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:sniper: Sniper Sniper
:football: Football Football
:smile: Smile Smile
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:5i5: 55 55
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:41y: 41 41
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:4u7: 47 47
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:2g6: 26 26
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:42m: 42 42
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:2x1: 21 21
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)

All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است

Dinosaurs - Fashion - Lawyer - Buy Metal detector - Outdoor - Superstar 1 - Buy Home - Early life of - Make money - Best Wear - Prehistoric Animals