حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:16: 16 16
:8: 8 8
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:27: 27 27
:11: 11 11
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:25: 25 25
:17: 17 17
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:28: 28 28
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:cray: Cray Cray
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:fool2: Fool2 Fool2
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:boredom: Boredom Boredom
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:drinks: Drinks Drinks
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:good: Good Good
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:blum1: Blum1 Blum1
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:congratulate: Congratulate Congratulate
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:fool: Fool Fool
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:bomb: Bomb Bomb
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:greeting: Greeting Greeting
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:dance2: Dance2 Dance2
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:fool3: Fool3 Fool3
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:acute: Acute Acute
:clapping: Clapping Clapping
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:empathy: Empathy Empathy
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:good2: Good2 Good2
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:blum2: Blum2 Blum2
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:sniper: Sniper Sniper
:bye2: Bye2 Bye2
:smile: Smile Smile
:blow: Blow Blow
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:batman: Batman Batman
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:balloon: Balloon Balloon
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:apploud: Apploud Apploud
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:2guns: 2guns 2guns
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:bored: Bored Bored
:shy: Shy Shy
:beta: Beta Beta
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:bangin: Bangin Bangin
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:arrow: Arrow Arrow
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:ah: Ah Ah
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:brow: Brow Brow
:sly: Sly Sly
:bleh: Bleh Bleh
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:bash: Bash Bash
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:bad: Bad Bad
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:angel: Angel Angel
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:bye3: Bye3 Bye3
:smile2: Smile2 Smile2
:blush: Blush Blush
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:beee: Beee Beee
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:ban: Ban Ban
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:arabia: Arabia Arabia
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:afro: Afro Afro
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:boxed: Boxed Boxed
:sick: Sick Sick
:biggrin: Biggrin Biggrin
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:bann: Bann Bann
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:artist: Artist Artist
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:bye: Bye Bye
:smartass: Smartass Smartass
:blind: Blind Blind
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:bath: Bath Bath
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:bag: Bag Bag
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:angry: Angry Angry
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:1eye: 1eye 1eye
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:book: Book Book
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:beer: Beer Beer
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:band: Band Band
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:argue: Argue Argue
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:aggressive: Aggressive Aggressive
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:plane: Plane Plane
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:boxing: Boxing Boxing
:sleep: Sleep Sleep
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:banned: Banned Banned
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:baby: Baby Baby
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:alien: Alien Alien
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:thinking: Thinking Thinking
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:5i5: 55 55
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:41y: 41 41
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:4u7: 47 47
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:2g6: 26 26
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:42m: 42 42
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:2x1: 21 21

All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است

Dinosaurs - Fashion - Lawyer - Buy Metal detector - Outdoor - Superstar 1 - Buy Home - Early life of - Make money - Best Wear - Prehistoric Animals