حرف روز  
بازگشت   حرف روز > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:12: 12 12
:14: 14 14
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:61: 61 61
:69: 69 69
:5: 5 5
:77: 77 77
:13: 13 13
:105: 105 105
:113: 113 113
:29: 29 29
:37: 37 37
:58: 58 58
:66: 66 66
:74: 74 74
:10: 10 10
:102: 102 102
:18: 18 18
:110: 110 110
:26: 26 26
:34: 34 34
:50: 50 50
:7: 7 7
:79: 79 79
:15: 15 15
:107: 107 107
:23: 23 23
:115: 115 115
:31: 31 31
:47: 47 47
:55: 55 55
:68: 68 68
:76: 76 76
:104: 104 104
:112: 112 112
:28: 28 28
:36: 36 36
:44: 44 44
:65: 65 65
:73: 73 73
:101: 101 101
:17: 17 17
:25: 25 25
:33: 33 33
:49: 49 49
:6: 6 6
:78: 78 78
:22: 22 22
:30: 30 30
:38: 38 38
:46: 46 46
:59: 59 59
:67: 67 67
:75: 75 75
:11: 11 11
:103: 103 103
:111: 111 111
:27: 27 27
:35: 35 35
:43: 43 43
:51: 51 51
:64: 64 64
:72: 72 72
:8: 8 8
:100: 100 100
:16: 16 16
:108: 108 108
:32: 32 32
:40: 40 40
:56: 56 56
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:boredom: Boredom Boredom
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:blum1: Blum1 Blum1
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:drinks: Drinks Drinks
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:good: Good Good
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:congratulate: Congratulate Congratulate
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:fool: Fool Fool
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:bomb: Bomb Bomb
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:greeting: Greeting Greeting
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:acute: Acute Acute
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance2: Dance2 Dance2
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:fool3: Fool3 Fool3
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:clapping: Clapping Clapping
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:blum2: Blum2 Blum2
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:empathy: Empathy Empathy
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:good2: Good2 Good2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:cray: Cray Cray
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:fool2: Fool2 Fool2
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:sad: Sad Sad
:watsup: Watsup Watsup
:second: Second Second
:winkiss: Winkiss Winkiss
:shout: Shout Shout
:yu: Yu Yu
:smile: Smile Smile
:nerd: Nerd Nerd
:sniper: Sniper Sniper
:no_clue: No Clue No Clue
:stoned: Stoned Stoned
:photo: Photo Photo
:swoon: Swoon Swoon
:pray: Pray Pray
:throb: Throb Throb
:red_indian: Red Indian Red Indian
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hockey: Hockey Hockey
:boxed: Boxed Boxed
:death: Death Death
:hysterical: Hysterical Hysterical
:doh: Doh Doh
:kicking: Kicking Kicking
:drooling: Drooling Drooling
:laugh: Laugh Laugh
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:love2: Love2 Love2
:fishhit: Fishhit Fishhit
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:artist: Artist Artist
:chef: Chef Chef
:google: Google Google
:bann: Bann Bann
:confused2: Confused2 Confused2
:hammer: Hammer Hammer
:biggrin: Biggrin Biggrin
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:victory: Victory Victory
:scared: Scared Scared
:wink: Wink Wink
:shit: Shit Shit
:yes: Yes Yes
:sleep: Sleep Sleep
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:nonono: Nonono Nonono
:specool: Specool Specool
:oops: Oops Oops
:sun: Sun Sun
:plane: Plane Plane
:thinking: Thinking Thinking
:question: Question Question
:toilet: Toilet Toilet
:cop: Cop Cop
:hi: Hi Hi
:blush: Blush Blush
:crying: Crying Crying
:hug: Hug Hug
:dj: Dj Dj
:jester: Jester Jester
:drag: Drag Drag
:kwasny: Kwasny Kwasny
:em: Em Em
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:fireman: Fireman Fireman
:afro: Afro Afro
:music: Music Music
:football: Football Football
:arabia: Arabia Arabia
:censored: Censored Censored
:goodbye: Goodbye Goodbye
:ban: Ban Ban
:clown: Clown Clown
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:beee: Beee Beee
:sailor: Sailor Sailor
:wc: Wc Wc
:serenade: Serenade Serenade
:yahoo: Yahoo Yahoo
:shutup: Shutup Shutup
:zorro: Zorro Zorro
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:no: No No
:sorry: Sorry Sorry
:nyam: Nyam Nyam
:stressed: Stressed Stressed
:pimp: Pimp Pimp
:tastey: Tastey Tastey
:puke: Puke Puke
:thumbup: Thumbup Thumbup
:rip: Rip Rip
:tv: Tv Tv
:bleh: Bleh Bleh
:cry: Cry Cry
:homestar: Homestar Homestar
:brow: Brow Brow
:diablo: Diablo Diablo
:idea: Idea Idea
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:king: King King
:duel: Duel Duel
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:fight: Fight Fight
:mad2: Mad2 Mad2
:flex: Flex Flex
:angel: Angel Angel
:captain: Captain Captain
:fyou: Fyou Fyou
:bad: Bad Bad
:clap: Clap Clap
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:bash: Bash Bash
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:happy: Happy Happy
:rtfm: Rtfm Rtfm
:wallbash: Wallbash Wallbash
:scream: Scream Scream
:winking: Winking Winking
:shopping: Shopping Shopping
:yinyang: Yinyang Yinyang
:smartass: Smartass Smartass
:nene: Nene Nene
:smurf: Smurf Smurf
:notworthy: Notworthy Notworthy
:starwars: Starwars Starwars
:phone: Phone Phone
:sweat: Sweat Sweat
:pokey: Pokey Pokey
:threat: Threat Threat
:rap: Rap Rap
:tongue: Tongue Tongue
:crazy: Crazy Crazy
:hmm: Hmm Hmm
:bored: Bored Bored
:dance: Dance Dance
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:doctor: Doctor Doctor
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:drool: Drool Drool
:lamo: Lamo Lamo
:evil: Evil Evil
:love: Love Love
:fish: Fish Fish
:ah: Ah Ah
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:friend: Friend Friend
:arrow: Arrow Arrow
:cheers: Cheers Cheers
:goof: Goof Goof
:bangin: Bangin Bangin
:confused: Confused Confused
:haha2: Haha2 Haha2
:beta: Beta Beta
:rockon: Rockon Rockon
:vampire: Vampire Vampire
:santa: Santa Santa
:whistle: Whistle Whistle
:shifty: Shifty Shifty
:yawn: Yawn Yawn
:sick: Sick Sick
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:nono: Nono Nono
:spam: Spam Spam
:ok: Ok Ok
:stupid: Stupid Stupid
:pizza: Pizza Pizza
:think: Think Think
:puppy: Puppy Puppy
:time: Time Time
:cool: Cool Cool
:help: Help Help
:blow: Blow Blow
:crybaby: Crybaby Crybaby
:horse: Horse Horse
:bye2: Bye2 Bye2
:dizzy: Dizzy Dizzy
:in_love: In Love In Love
:down: Down Down
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:eek: Eek Eek
:lol: Lol Lol
:firefox: Firefox Firefox
:2guns: 2guns 2guns
:mobile: Mobile Mobile
:flowers: Flowers Flowers
:apploud: Apploud Apploud
:cat2: Cat2 Cat2
:geek: Geek Geek
:balloon: Balloon Balloon
:clover: Clover Clover
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:batman: Batman Batman
:saddam: Saddam Saddam
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:secret: Secret Secret
:wow: Wow Wow
:shuriken: Shuriken Shuriken
:zipped: Zipped Zipped
:smile2: Smile2 Smile2
:newyear: Newyear Newyear
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:nuke: Nuke Nuke
:strange: Strange Strange
:photo2: Photo2 Photo2
:talk: Talk Talk
:pray2: Pray2 Pray2
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:rifle: Rifle Rifle
:tooth: Tooth Tooth
:crutch: Crutch Crutch
:holiday: Holiday Holiday
:boxing: Boxing Boxing
:detective: Detective Detective
:icecream: Icecream Icecream
:donatello: Donatello Donatello
:kid: Kid Kid
:drunk: Drunk Drunk
:laught: Laught Laught
:excl: Excl Excl
:mad: Mad Mad
:fishing: Fishing Fishing
:alien: Alien Alien
:canadian: Canadian Canadian
:furious: Furious Furious
:baby: Baby Baby
:chinese: Chinese Chinese
:gossip: Gossip Gossip
:banned: Banned Banned
:confused3: Confused3 Confused3
:handshake: Handshake Handshake
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:rotfl: Rotfl Rotfl
:walkman: Walkman Walkman
:scooter: Scooter Scooter
:wink2: Wink2 Wink2
:shocking: Shocking Shocking
:yes2: Yes2 Yes2
:sly: Sly Sly
:naughty: Naughty Naughty
:smoke: Smoke Smoke
:notme: Notme Notme
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:osama: Osama Osama
:surrender: Surrender Surrender
:play_ball: Play Ball Play Ball
:third: Third Third
:ranting: Ranting Ranting
:tomato: Tomato Tomato
:cowboy: Cowboy Cowboy
:hitler: Hitler Hitler
:book: Book Book
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hurray: Hurray Hurray
:dntknw: Dntknw Dntknw
:jockey: Jockey Jockey
:drive: Drive Drive
:lady: Lady Lady
:euro: Euro Euro
:lookaround: Lookaround Lookaround
:first: First First
:aggressive: Aggressive Aggressive
:na: Na Na
:bye3: Bye3 Bye3
:fox: Fox Fox
:argue: Argue Argue
:chair: Chair Chair
:goodnight: Goodnight Goodnight
:band: Band Band
:cold: Cold Cold
:haha: Haha Haha
:beer: Beer Beer
:unsure: Unsure Unsure
:samui: Samui Samui
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:sheep: Sheep Sheep
:yak: Yak Yak
:shy: Shy Shy
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:no2: No2 No2
:sos: Sos Sos
:offtopic: Offtopic Offtopic
:stretcher: Stretcher Stretcher
:pirate: Pirate Pirate
:taz: Taz Taz
:punk: Punk Punk
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:rlol: Rlol Rlol
:happybday: Happybday Happybday
:blind: Blind Blind
:cry2: Cry2 Cry2
:hoover: Hoover Hoover
:bye: Bye Bye
:disgust: Disgust Disgust
:innocent: Innocent Innocent
:dots: Dots Dots
:kiss: Kiss Kiss
:eat: Eat Eat
:listen: Listen Listen
:finger: Finger Finger
:1eye: 1eye 1eye
:man: Man Man
:flower: Flower Flower
:angry: Angry Angry
:cat: Cat Cat
:gathering: Gathering Gathering
:bag: Bag Bag
:clap2: Clap2 Clap2
:group: Group Group
:bath: Bath Bath
:construction: Construction Construction
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:x5: 5 5
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:41y: 41 41
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8_002: 8 002 8 002
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:1w9: 19 19
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:x7: 7 7
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:4u7: 47 47
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:4h: 4 4
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:2g6: 26 26
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7_002: 7 002 7 002
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:1mm4: 14 14
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:z6: 6 6
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:42m: 42 42
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:f3: 3 3
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:2x1: 21 21
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:10nh: 10 10
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:5i5: 55 55
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)

All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است

Dinosaurs - Fashion - Lawyer - Buy Metal detector - Outdoor - Superstar 1 - Buy Home - Early life of - Make money - Best Wear - Prehistoric Animals